Actueel

15 oktober 2015
Vergunningen aangevraagd

Op maandag 14 september 2015 is de aanvraag voor de Flora en Fauna-wet ontheffing ingediend bij de Rijksoverheid en is de Natuurbeschermingswet vergunning ingediend bij de provincie Drenthe. En op donderdag 17 september 2015 is de Omgevingsvergunning (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht oftewel de Wabo) ingediend bij de gemeenten Aa- en Hunze en Borger-Odoorn. Inmiddels heeft […]

Milieueffectrapport (MER) windpark opgesteld

Ten behoeve van het inpassingsplan voor het windpark is een milieueffectrapport (MER) opgesteld door het onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. In opdracht van de betrokken ministeries en de initiatiefnemers zijn de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies onderzocht. ook zijn de effecten van verschillende formaten […]

17 september 2015
Gebiedscoördinator Windpark De Drentse Monden en Oostermoer start verkenning

Dit voorjaar is na overleg met provincie Drenthe en de initiatiefnemers door het Ministerie van Economische Zaken de procedure gestart voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer van 150 megawatt (MW). Er staat daarmee veel te gebeuren in het gebied. Er zijn ook afspraken gemaakt om het gebied tegelijkertijd te versterken met middelen uit een […]

14 mei 2015
Nieuwsbrief Windpark

Wat betekent de komst van windmolens in de Drentse Veen koloniën? Recent heeft minister Kamp besloten welke omvang het windpark De Drentse Monden en Oostermoer gaat krijgen. Deze duidelijkheid was nodig om een start te kunnen maken met de inpassingsprocedure. In deze nieuwsbrief vindt u achtergrondinformatie over de plannen, over nut en noodzaak van duurzame energie, de impact op […]

13 mei 2015
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geachte bewoner van de Drentse Veenkoloniën, Hierbij informeren wij u over besluiten die genomen zijn over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Wat zijn de uitgangspunten? Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de […]

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kennisgeving Voorbereidingsbesluit windpark De Drentse Monden – Oostermoer, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu Voorbereidingsbesluit De minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het plangebied voor het windpark De Drentse Monden – Oostermoer worden vastgelegd.Dit voorbereidingsbesluit gaat […]

9 februari 2015
Windpark Drentse Monden en Oostermoer mag 150 MegaWatt groot worden

Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 megawatt MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer teruggebracht […]

26 september 2014
Grote drukte tijdens informatieavonden windmolenpark

De initiatiefnemers van Windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer en het ministerie van Economische Zaken konden rekenen op grote bezoekersaantallen op hun informatieavonden van 11 en 17 september 2014. Naar verwachting is pas eind van het jaar bekend waar en hoeveel windmolens er in de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn komen. Dit weerhield ruim […]

1 september 2014
Inloopavonden

Om u bij te praten over de laatste stand van zaken rond het windpark, organiseren de initiatiefnemers van het windpark en het Ministerie van Economische Zaken twee inloopavonden. Zie ook de advertentie die hierover in lokale bladen verscheen. Op deze avonden kunt u zich op verschillende manieren informeren: vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie en de initiatiefnemers kunnen […]

1 juli 2014
Ingezonden mededeling EZ

In de eerste week van juli 2014 plaatste het Ministerie van Economische Zaken een ingezonden mededeling over het besluitvormingsproces rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de lokale bladen. Klik hier om de mededeling te lezen. 

Page 1 Page 15 Page 16 Page 17