Gebiedscoördinator Windpark De Drentse Monden en Oostermoer start verkenning

Dit voorjaar is na overleg met provincie Drenthe en de initiatiefnemers door het Ministerie van Economische Zaken de procedure gestart voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer van 150 megawatt (MW). Er staat daarmee veel te gebeuren in het gebied. Er zijn ook afspraken gemaakt om het gebied tegelijkertijd te versterken met middelen uit een gebiedsfonds. Met dit gebiedsfonds willen we bijdragen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de directe omgeving.

Verkenning

Titian Oterdoom van het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement gaat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe, en de initiatiefnemers van het windpark een verkenning uitvoeren. Met deze verkenning wordt onderzocht of er vanuit de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties animo is om samen met de initiatiefnemers en overheden invulling te geven aan communicatie, participatie en profijt in het kader van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Uit het gebiedsfonds kunnen bijvoorbeeld voorzieningen voor het gebied worden betaald. Ook zal de verkenning in gaan op de vraag hoe we de samenwerking met omwonenden het beste kunnen organiseren.
Deze verkenning gaat niet over de keuze van plaatsing, hoeveelheid en soort windmolens.

Werkwijze 

In de komende periode nodigt het bureau Elzinga en Oterdoom een aantal inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit voor een gesprek. Deze inwoners vertegenwoordigen de verschillende groepen uit de regio zoals onder andere Dorpsbelangen uit de verschillende dorpen. De uitkomsten van de verkenning zullen bekend worden gemaakt in de huis- aan- huisbladen en op de verschillende websites.

Uitgangspunten windpark

Dit voorjaar is na overleg met de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark door het Ministerie van Economische Zaken de procedure gestart voor het inpassingsplan voor een windpark van 150 megawatt (MW) met de opstelling van 50 turbines. In de loop van de jaren is het windpark in omvang teruggebracht van 420 MW (2011) 150 MW (2014).

Meer informatie


Informatie over de gebiedscoördinator, de stand van zaken en het vervolgproces van het windpark, zoals planning, milieueffectrapportages, onderzoeken en besluitvorming over windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunt u vinden op de website: www.bureau-energieprojecten.nl. Voor een telefonische afspraak kunt u bellen met: 070-3798979. Algemene informatie over het windpark kunt u vinden op www.drentsemondenoostermoer.nl .

Waarom dit windpark?

De doelstelling van het Kabinet is 14% duurzame energie in 2020. Windenergie is een belangrijke en goedkope vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 megawatt aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van de Structuurvisie Windenergie op land en opgenomen in het Energieakkoord. Het Rijk heeft in overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het gebied in de Drentse Veenkoloniën in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze is er daar één van en zal energie leveren aan (aantal) huishoudens.