Enquête Gebiedsfonds afgesloten: Windpark wil overleg met bestuurders

De enquête over het geld dat het windpark stort in het Gebiedsfonds is op 31 januari gesloten. De raadpleging werd -afgaande op het aantal inzendingen- een groot succes. Zowel digitaal, als per post, kwamen vele reacties binnen. De laatste inzendingen komen dezer dagen nog per post binnen. Het poststempel bepaalt of een stem nog wordt meegeteld.

In de komende periode worden de resultaten van de enquête nader geanalyseerd. Aan de hand van deze resultaten zal worden bepaald aan welke doelen het geld dat het windpark vrijwillig wil inbrengen in het Gebiedsfonds kan worden besteed.  Hierbij worden ook de vele gedane extra suggesties meegenomen.

Het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zijn eveneens voornemens geld in te brengen in het gebiedsfonds. Het windpark roept de bestuurders van de provincie en beide gemeenten nogmaals op om met elkaar om tafel te gaan om te komen tot 1 gebiedsfonds met een verantwoorde governance structuur en met duidelijke doelen.

Het windpark heeft kennisgenomen van de publicatie van de OAR Aa en Hunze in De Schakel en betreurt dat hierdoor wellicht bij omwonenden onduidelijkheid is ontstaan over het op te richten gebiedsfonds. Er staan enkele onjuistheden in het artikel die voor verwarring kunnen zorgen. De meest opvallende is dat de OAR meldt dat er een afspraak is gemaakt tussen het windpark en het Ministerie van EZK over onze bijdrage aan het gebiedsfonds. Dit is onjuist. De bijdrage van het windpark is geheel vrijwillig.