Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Op 4 maart 2016 start de zienswijzeprocedure. U kunt vanaf die datum tot en met 20 april 2016 het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Ook zijn ze in die periode op papier in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal (tijdens reguliere openingstijden).
Uw reactie (‘zienswijze’) kunt u indienen in de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Dat kan digitaal via www.bureau-energieprojecten.nl, schriftelijk of mondeling. U leest hier meer over in uw huis-aan-huisblad en op de website van Bureau Energieprojecten.

De binnengekomen zienswijzen worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming, die rond de zomer 2016 wordt verwacht. Deze definitieve besluiten zullen vervolgens na de zomer ter inzage worden gelegd en staan open voor beroep bij de Raad van State. Een ieder die belanghebbend is en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbesluit, heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Persoonlijk contact 

Het ministerie van Economische Zaken organiseert rondom de zienswijzeprocedure een aantal spreekuren in de regio. U kunt daar informatie krijgen over de procedure en het ontwerp-inpassingsplan (waarin de exacte locaties van de windmolens zijn opgenomen) en u kunt vragen stellen. Met de initiatiefnemers kunt u in gesprek over de ontwikkeling van het windpark en de participatiemogelijkheden.
De spreekuren worden gehouden in de periode van 21 maart tot en met 8 april 2016. U dient zich van tevoren aan te melden via www.spreekurenwindparkdrenthe.nl. Hier vindt u ook de data, tijden en locaties. Als u zich niet digitaal kunt aanmelden dan kunt u bellen met het registratiebureau Evite, telefoon 070 – 416 18 80.

Lees meer over de huidige stand van zaken in de brief  die deze week naar de omwonenden van het windpark is verstuurd.