Stand van zaken rondom het windpark

In de periode van 4 maart tot en met 20 april 2016 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Rondom deze terinzagelegging heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) in de periode van 21 maart tot en met 12 april 2016 diverse spreekuren georganiseerd. Tijdens deze spreekuren konden bewoners in kleine groepen in gesprek met medewerkers van EZ, het ingenieursbureau Pondera en  de initiatiefnemers Bewoners konden hun mening geven en vragen stellen over het windpark. Ruim 200 bewoners hebben deelgenomen aan de gesprekken.

Terugkoppeling spreekuren 

Diverse onderwerpen zijn tijdens de spreekuren ter sprake gekomen. Het ging onder meer over de consequenties voor het landschap, het geluid en hinder door slagschaduw. Ook werden zorgen geuit over de gevolgen voor de gezondheid. Ook hebben bewoners hun zorgen geuit over de waarde van de woningen, de gevolgen voor de lokale economie en de verstoring van de sociale verhoudingen als gevolg van de plannen. Tijdens de gesprekken is geluisterd naar de verschillende vragen en zorgen en is gereageerd. Omwonenden ontvingen eind juni een brief van het ministerie van Economische Zaken met de stand van zaken rondom het windpark. Hierin staat ook een aantal vragen dat tijdens de spreekuren is gesteld, gevolgd door antwoord.


Definitieve besluitvorming 

De definitieve besluitvorming wordt in het derde kwartaal van 2016 verwacht, nadat de 286 zienswijzen zijn beoordeeld. De informatie wordt aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen, de Staatscourant, deze website en de website van Bureau Energieprojecten.

Participatie en profijt

De initiatiefnemers van het windpark realiseren zich dat het windpark impact heeft op de omgeving maar ook een belangrijke economische, duurzame ontwikkeling teweeg kan brengen. Lokale duurzame en sociale projecten kunnen mogelijk worden door de opbrengst van de windmolens. De initiatiefnemers willen u vragen om mee  te denken over de invulling van deze projecten in uw eigen leefgemeenschap. Tijdens de spreekuren is dit ook aan de bezoekers kenbaar gemaakt. Enkele bewoners gaven aan dat zij open staan voor vervolggesprekken over participatie en profijt en de invulling van het gebiedsfonds. Heeft u ideeën over participatie en wilt u meedoen dan kunt u zich  via deze website aanmelden.